دوره های مهارت های زندگی

کارگاه ارتباط بدون خشونت،زبان زندگی

ارتباط بدون خشونت روش ساده و قدرتمندی است برای برقراری ارتباط با دیگران‌، این روش‌چگونگی ارتباط همه ما با یکدیگر و حتی باخودمان را تغییر می‌دهد و بسیار دقیق، منظم و بی‌نهایت محبت‌آمیز است.
این روش که توسط مارشال روزنبرگ کشف گردیده‌ و افراد را به سمت عشق، محبت و روش بدون خشونت برای درک دیگران و عکس‌العمل نسبت به آنها راهنمائی می‌کند.