مکان : احمدآباد مستوفی

اردوی جهادی رنگ آمیزی کلاس های مدرسه

تو نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز