موتور محرک دبیرستان

معاونت اجرایی

معاونت اجرایی دبیرستان سلام صادقیه زیربنای فعالیت های دبیرستان برای رسیدن به اهداف بلند واحدهای دیگر است.