سیزدهم آبان ( روز دانش آموز ) و دبیرستان سلام صادقیه

هرکسی درجستجوی دانش است

اجر او تا منزلش در زایش است

او قدم هایش در راه خداست

علم نافع مایه ی آرامش است