درخشش سلام صادقیه در عرصه فرهنگی سلام ها

نتیاج اسوه حسنه – دبیرستان سلام صادقیه

درخشش دانش آموزان دبیرستان سلام صادقیه در مسابقات فرهنگی اسوه حسنه را به دانش آموزان ، خانواده ها و همکاران گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم.

بدون شک ابعاد فرهنگی دانش آموزان نقش بسزایی در تعیین آیده و شکل گیری رفتار و سکنات دانش آموزان در آینده را دارد. دبیرستان سلام صادقیه با حمایت مدیریت محترم دبیرستان و همچنین همکاران پرتوان و مستعد توانسته است گامی در راستای بعد فرهنگی دانش آموزان بردارد.