فرصتی برای آموزش کسب و کار
درکنار صمیمیت رقابت تبلیغات

اتمام بازارچه شب یلدا دبیرستان سلام صادقیه

اینجا رادیو “دل” است، صدای مرا از عمق “قلبم” میشنوید.
این یک پیامک نیست، یک “احساس” پاک است که میگوید:
فراموشی در مرام ما نیست.
بلندی یلدا فقط یک دقیقه است، اما ارادت ما به شما بی انتهاست…