معلمی از جنس دانش آموز

کلاسهای دانش آموز محور دبیرستان سلام صادقیه

معلمی شغل نیست؛معلمی عشق است.

اگر به عنوان شغل انتخابش کرده ای،
رهایش کن و اگر عشق توست به راهت ادامه بده.