هشتمین جشنواره ورزشی مجموعه مدارس سلام

هشتمین جشنواره ورزشی مجموعه مدارس سلام
(١٠و١١ بهمن ماه ٩٧) در ٩ رشته مختلف برگزار می گردد.
برای کاروان ورزشی دبیرستان سلام صادقیه آرزوی موفقیت داریم .