اختتامیه پایه چهارم

بعد از تلاشهای فرآوان، جشن پایه چهارم