تصحیح الکترونیکی برگه های امتحانات نهایی نوبت اول

فرایند اجرایی امتحانات نهایی در سراسر کشور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و در هیچ کجا دستی نیست