اردو رامسر پایه یازدهم

اردوی رامسر پایه یازدهم

جلیه اولیا پایه دهم

اردوی رامسر پایه یازدهم

مراسم تودیع آقای درودیان

مراسم تودیع جاب آقای دروددیان مدیریت پیشین دبیرستان

پینت بال یازدهم

اردوی پینت بال پایه یازدهم اردویی پر از هیجان