معاونت فرهنگی

دبیرستان سلام صادقیه

معاونت فرهنگی دبیرستان سلام صادقیه با ارائه خدماتی از قبیل برگزاری مراسمات و جشن های ملی و مذهبی و همچنین راه اندازی انجمن ها در نظر دارد تا فرهنگ جمعی دانش آموزان را به سمت بزرگی سوق دهد.