اردوی ورزشی جانبازان با حضور هر سه پایه دهم، یازدهم و چهارم در ورزشگاه جانبازان