اردوی ورزشی جانبازان با حضور هر سه پایه دهم، یازدهم و چهارم دبیرستان سلام صادقیه در ورزشگاه جانبازان