فرم اطلاعات

ثبت اطلاعات تکمیلی

دانش آموزان گرامی لطفا فرم زیر را جهت ثبت در سامانه سناد تکمیل نمایید.
نکته 1 : درقسمت تعداد دانش آموزان در خانواده باید تعداد دانش آموزانی که برای سال 1400 - 1399 در خانواده مشغول به تحصیل می باشند ثبت گردد .
نکته 2 : عواقب ناشی از عدم صحت اطلاعات ثبت شده به عهده خود دانش آموز و اولیاء گرامی خواهد بود. لطفا در ثبت اطلاعات دقت کافی نمایید.