شروعی برای یک پایان موفقیت آمیز

اردوی علمی پایه دوازدهم دبیرستان سلام صادقیه

آسانسوری که بتواند شما را به بالاترین طبقه موفقیت برساند

از کار افتاده است و شما ناگزیرید که راهروی موفقیت را پله پله بالا روید.

با آرزوی موفقیت روز افزون برای دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان سلام صادقیه در مسیر کنکور