انجمن های دانش آموزی از اساس ایجاد روحیه همکاری و هم فکری در دوران نوجوانی می باشد. دبیرستان سلام صادقیه در راستای ارج نهادن به نیاز استقلال و بزرگی دانش آموزان انجمن ها را به شکل بسیار قدرتمند و فراگیر در سطح تمامی دانش آموزان راه اندازی کرده است.

انجمن دوچرخه سواری با قرار گذاشتن دانش آموزان به همران یک مربی هر هفته در گوشه ای از شهر و مکان های تفریحی اقدام به دوچرخه سواری می کنند.