چهارشنبه های روایی دبیرستان سلام صادقیه، انجمنی که برای آشنایی دانش آموزان با فرهنگ انتظار ایجاد شده و با استقبال دانش آموزان نیز همراه گشته.

این مراسم در حیاط دبیرستان و با پذیرایی و پخش کردن برگه ها و پاراگفهایی در رابطه با فرهنگ انتظار برگزار می گردد.

دانش آموزان در گروهای چند نفره به بحث پیرامون این موضوع میپردازند تا مشارکت در بحث های اجتماعی دینی را فرا گیرند.