انجمن هنر دبیرستان سلام صادقیه با هدف رشد و شکوفایی استعداد دانش آموزان و درک بهتر و عمیقتر آنها از هر و یفتن زوایای مختلف آن ایجاد شده است.

در این انجمن که شامل یک کارگاه مجهز نیز می باشد دانش آموزان آموزشهایی در رابطه با شناخت رنگ، انواع هنر و همچنین بخش های عملی همانند نقاشی بر روی بوم و قطعات مختلف با انواع رنگ ها را می آموزند و همچنین سفالگری و ساخت احجام هنری و فروش آنها را برای آینده خود می آموزند.