مجمع قرآنی دبیرستان سلام صادقیه

جایی برای دور شدن ار تمام استرس ها و مشکلات، برای رها شدن، برای تنهایی و خلوت با معبود خود.