انجمن ها و تشکل های دانش آموزی سلام صادقیه

انجمن بازی و سرگرمی

بازی‌ فعالیتی‌ است سرگرم کننده که دارای قـواعد و اهداف خاصـی اسـت و انـسان در هـر سنی به آن تمایل دارد، اما کودکان و نوجوانان بیشترین زمان خـود را صـرف بازی میکنند. بازی سبب رشد روابط اجتماعی‌، شکوفایی استعدادها، گسـترش همکاری، آشنایی بـا مقـررات و قـوانین، رشـد خلاقیـت، احسـاس قـدرت و برانگیختن حس حـمایت در نوجوانان می شود. بـازی هـا ممکـن اسـت آموزشـی، نمادین، نمایشی، ورزشی یا ترکیبی از دو یا چنـد‌ مشخصـه‌ باشـند. بعضـی از بازیها بدون نیاز به وسیله خاصی انجام میگیرند، اما برخی دیگر، نیاز به ابزار و وسـیله هـایی دارند که اسباب بازی نامیده میشود. انجمن بازی و سرگرمی دبیرستان سلام صادقیه در راستای افزایش هوش هیجانی دانش آموزان و آموزش کارگروهی فعالیت های بسیاری را شروع کرده است.