انجمن ها و تشکل های دانش آموزی سلام صادقیه

انجمن عروسک گردانی

نمایش عروسکی یا خیمه شب بازی ، اولین مرتبه در ایران اجرا شد اما در زمان ترک های عثمانی به ترکیه رفت ، در آنجا تکمیل شد و به “چشم سیاه”  شهرت پیدا کرد. همچنین، برخی هم معتقدند که نمایش عروسکی یا خیمه شب بازی ،از کشورهای چین، ژاپن و نواحی جنوب شرقی آسیا به ایران آمده است. در کل، طبق تحقیقات انجام شده ، اولین نمایش های عروسکی برای مقاصد مذهبی استفاده شده است.

انجمن عروسک گردانی دبیرستان سلام صادقیه نیز برای آشنایی دانش آموزان با این هنر زیبا و خلاق اقدام برگزاری کلاسهای عروسک گردانی کرده است.