انجمن هنر دبیرستان سلام صادقیه

بازدید از غار موزه استاد وزیری

انجمن هنر دبیرستان سلام صادقیه تقدیم می کند