افتخاری دیگر…

قهرمانی دبیرستان سلام صادقیه در هشتمین جشنواره ورزشی مجموعه مدارس سلام

دبیرستان سلام صادقیه به شما ورزشکاران و افتخارآفرینان مبالد.