افتخارات پژوهشی مجموعه سلام

در راستای افزایش مهارت های فردی و توانایی های فکری و ایجاد شغل در دانش آموزان، دبیرستان سلام صادقیه همواره در عرصه پژوهش حضور چشمگیر داشته است.

نظر شما را به بخشی از این فعالیت ها و دستاوردها جلب می نمایم.