اخبار مربوط به انجمن ها

انجمن های دبیرستان سلام کاملا با مرکزیت دانش آموزان هدایت و رهبری می شود که این می تواند باعث رشد و شکوفایی دانش آموزان در تمامی عرصه های اجتماعی گردد.