آخرین مطالب کسب و کار

دبیرستان سلام صادقیه تنها واحدی از مدارس سلام می باشد که دست به راه اندازی دپارتمان کسب و کار زده است. زیرا این واحد معتقد است باید درکنار مهندسین و دکترهایی که به جامعه وارد می کنیم باید مهندسین و دکترهایی با ذهن فعال اقتصادی پرورش دهیم تا هرچه بیشتر به اقصاد کشور عزیزمان کمک کنیم.