فیزیک و شیمی هفتم(قسمت اول)

مرور هرچند کوتاه به کلاس های تابستانه دبیرستان سلام صادقیه دوره اول