فیزیک و شیمی هفتم(قسمت دوم)

مرور هرچند کوتاه به کلاس های تابستانه دبیرستان سلام صادقیه دوره اول