هندسه هفتم(قسمت چهارم)

مرور هرچند کوتاه به کلاس های تابستانه دبیرستان سلام صادقیه دوره اول