فیزیک و شیمی هفتم (قسمت پنجم)

مرور هرچند کوتاه به کلاس های تابستانه دبیرستان سلام صادقیه دوره اول