فیزیک و شیمی هفتم (قسمت ششم)

مرور هرچند کوتاه به کلاس های تابستانه دبیرستان سلام صادقیه دوره اول