فیزیک و شیمی هفتم (قسمت سوم)

مرور هرچند کوتاه به کلاس های تابستانه دبیرستان سلام صادقیه دوره اول