پست مربوط به عربی هفتم قواعد و تمارین در هشتم در کانال قرار گرفته است.

رای دیدن مطلب پست به آدرس زیر مراجعه نمایید.

عربی هفتم قسمت سوم قواعد در هشتم.

https://t.me/salam_sadeghie_7/658

عربی هفتم قسمت چهارم حل تمارین در هشتم.

https://t.me/salam_sadeghie_7/659