📚 #پند_و_اندرز …

فردی چند گردو به بهلول داد و گفت :
بشکن وبخور وبرای من دعا کن..
بهلول گردوها را شکست و خورد
اما دعا نکرد …

آن مرد گفت :
گردوها را می خوری نوش جان
ولی من صدای دعای تو را نشنیدم..

بهلول گفت :
مطمئن باش اگر در راه خدا داده ای خدا خودش صدای شکستن گردوها را شنیده است ..

اگه به کسی خوبی میکنید سعی کنید بدون منت باشه و بخاطر خدا باشه

تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن
که خواجه خود روش بنده پروری داند .