آزمایش و تست برد راکت های آبی دانش آموزان در زنگ پژوهش

امروز دانش آموزان دبیرستان سلام صادقیه متوسطه دوره اول در محوطه حیاط مدرسه اقدام به تست موشک های آبی خود نمودند .

این آزمایش که با حضور راهنمایی معلم هوا فضا برد آزمونی کوچک برای سنجش یاد گیری دانش آموزان است.

امید است با تدابیر و راهنمایی های مربی هوا فضا دانش آموزان عزیزمان رتبه های مناسبی را در مسابقات سلام کاپ بدست بیاورند.