فیلم های آموزشی

فیلم های درس فیزیک و شیمی دانش آموزان پایه هشتم

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت پنجم)

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت چهارم)

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت سوم)

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت اول)

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت دوم)

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت سوم)