یرگزاری آزمون جامع از سرفصل های تدریس شده در دوره تابستانی

دیروز دانش آموزان سلام صادقیه برای محک زدن میزان یادگیری خود در فصل تابستان در آزمون جامع تابستانی مدرسه شرکت نمودند