پست مربوط به حساب هشتم حل تمرین بخش اول دوم در کانال قرار گرفته است.

برای دیدن مطلب پست به آدرس زیر مراجعه نمایید.

حساب هشتم قسمت چهارم حل تمرین بخش اول.

https://t.me/salam_sadeghie_8/932

حساب هشتم قسمت پنجم حل تمرین بخش دوم.

https://t.me/salam_sadeghie_8/933