پست مربوط به بان انگلیسی پایه هفتم درس پنجم و ششم در کانال قرار گرفته است.

برای دیدن مطلب پست به آدرس زیر مراجعه نمایید.

زبان انگلیسی هفتم درس پنجم

https://t.me/salam_sadeghie_7/676

زبان انگلیسی هفتم درس ششم

https://t.me/salam_sadeghie_7/677