پست مربوط به زبان انگلیسی نهم درس چهارم بخش اول در کانال قرار گرفته است.

برای دیدن مطلب پست به آدرس زیر مراجعه نمایید.

زبان انگلیسی نهم درس چهارم بخش اول

https://t.me/salam_sadeghie_9/1130

زبان انگلیسی نهم درس چهارم بخش دوم

https://t.me/salam_sadeghie_9/1131