برگزاری جلسه مشاوره حضوری دانش آموزان پایه هفتم

در این جلسات که به صورت فردی و با رعایت پروتکل‌های های بهداشتی انجام شد.

جناب آقای میر محمدی مسئول پایه هفتم به طور اختصاصی به تبیین برنامه های آموزشی تابستان پرداخته و پس از آن عملکرد دانش آموزان را بررسی نمودند.

در نهایت نیز معاونت آموزش و فرهنگی مجموعه به توجیه دانش آموزان در مورد پادصاد پرداختند.