شنیدی میگن …

شنیدی میگن…

قسمت ششم:

توجه داشته باشید که شایعه سازی راحته ولی تأثیرات بسیار بسیار بدی روی جامعه می گذاره …