کلاس های پژوهشی روز دوشنبه

دانش آموزان در روز های دوشنبه در کلاس های پژوهشی و در رشته های متفاوت تقسیم بندی میشود.

این کلاس ها که یکی از اهداف آنها شرکت در مسابقات پژوهشی مجموعه مدارس سلام(سلام کاپ) است،بصورت مداوم با با جدیت فراوان برگزار میگردد

به امید موفقیت روز افزون فرندانمان در دبیرستان سلام صادقیه