دی …

قسمت چهارم:

اگر تنبلی کنید و درس نخونید، مجبور می شید به روش غیر اخلاقی تقلب کنید ….