ادروی تفریحی کردان ویژه هر سه پایه

دانش آموزان بعداز آب بازی و بازی در آب رودخانه کردان با هندوانه پذیرایی شدند و آماده نهار شدند