نتایج درخشان دانش آموزان مدرسه سلام صادقیه در مسابقات علمی بردار

یادواره معلم فقید علی اصغر اکبری نیا