آغاز اردو های پایگاه تابستانی با اردوی زیبای روستای رندان

در اولین اردوی داغ تابستانی دانش آموزان دبیرستان سلام صادقیه در پایه های هشتم و نهم به روستای رندان عزیمت نمودند.

د انش آموزان بعداز حداقل یک ساعت پیاده روی در زیر آباشر روستای رندان شروع به آب بازی نمودند که بعداز آب بازی و صرف نهار به سمت تهران حرکت کردیم