آخرین اردو و پر هیجان ترین اردوی دبیرستان دوره اول سلام

آخرین اردوی پایگاه تابستانی دبیرستان دوره اول سلام صادقیه در مجموعه ورزشی اوپارک برگزار خواهد شد.

جزئیات برنامه:

زمان:روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۷ از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۷:۰۰

مکان:مجموعه ورزشی اپارک