پست مربوط به هندسه نهم حل تمرین مبحث حجم در کانال قرار گرفته است.

رای دیدن مطلب پست به آدرس زیر مراجعه نمایید.

عربی هشتم قسمت سوم حل تمارین درس هشتم

https://t.me/salam_sadeghie_8/944