برگزاری پرشور نماز جماعت در نمازخانه دبیرستان سلام صادقیه

اهمیت دادن به فریضه نماز انسان را به سعادت و خوشبختی می‌رساند.

برای این امر مهم دانش آموزان با حضور در نمازخانه مدرسه این فریضه الهی را به امامت یکی از مسئولین یا معلمین برگزار می نمایند.

دانش آموزان دبیرستان سلام صادقیه حضور پرشوری در نماز جماعت دبیرستان سلام صادقیه دارند.